Những người con quê hương Ninh Giang, ai ai cũng biết đến quê hương mình có một sự tích mà sự tích đó đã được người dân lưu truyền qua nhiều thế hệ về một vị quan lớn của quê hương. “Quan Lớn Tuần Tranh” tên...